ŻNIŃSKIE LIGI – Pałucka Amatorska Liga Siatkówki

Regulamin rozgrywek sezonu 2022/2023

 

REGULAMIN

Pałucka Amatorska Liga Siatkówki 2022/2023

 

1.   ORGANIZATOR                                                                                                                    

 • Organizatorem rozgrywek jest Miejski Ośrodek Sportu w Żninie, z siedzibą przy ulicy Gnieźnieńskiej 7, zwanym dalej

2.   WSPÓŁORGANIZATOR                                                                                                     

 • Hala Sportowa SP2 Żnin

3.   CEL ROZGRYWEK                                                                                                              

 • Promocja Gminy Żnin
 • Popularyzacja siatkówki na terenie Pałuk
 • Stworzenie warunków do uprawiania siatkówki
 • Wyłonienie najlepszych par sezonu 2022/2023
 • Popularyzowanie idei „fair play”
 • Promowanie czynnego i zdrowego wypoczynku

4.   MIEJSCE I TERMIN                                                                                                             

 • Mecze rozgrywane będą na Hali Sportowej SP2 Żnin Pieniężnej 19
 • Termin rozgrywek:

Runda I

 • 10.2022 r. pierwszy mecz – godz. 15:00
 • 11.2022 r. pierwszy mecz – godz. 15:00
 • 11.2022 r. pierwszy mecz – godz. 15:00
 • 12.2022 r. pierwszy mecz – godz. 15:00
 • 01.2023 r. pierwszy mecz – godz. 15:00

Runda II

 • 01.2023 r. pierwszy mecz – godz. 15:00
 • 02.2023 r. pierwszy mecz – godz. 15:00
 • 03.2023 r. pierwszy mecz – godz. 15:00
 • 03.2023 r. pierwszy mecz – godz. 15:00
 • 04.2023 r. pierwszy mecz – godz. 15:00

4.3. Terminarz rozgrywek zostanie sporządzony na podstawie ilości zgłoszonych drużyn i opublikowany na stronie www.mos.gminaznin.pl , Facebooku Miejskiego Ośrodka Sportu w Żninie oraz Hali Sportowej SP2 Żnin.

 

5.   SYSTEM ROZGRYWEK                                                                                                      

 • Rozgrywki toczyć się będą systemem każdy z każdym w dwóch

6.   PRZEPISY                                                                                                                               

 • W rozgrywkach mają zastosowanie aktualne przepisy gry w siatkówkę, opublikowane przez Polski Związek Piłki
 • Wyjątek stanowią przypadki ujęte i opisane w niniejszym
 • Obsługę sędziowską każdego turnieju zapewnia
 • Decyzje sędziów meczu są

7.   ZGŁOSZENIE                                                                                                                          

 • Kapitan przesyła kartę zgłoszenia w terminie: od 16.09.2022 r. do 23.09.0222 r. na e-mail ojak@mos.gminaznin.pl (karta zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do regulaminu).
 • Organizator ogłosi listę drużyn na stronie https://mos.gminaznin.pl/ oraz Facebooku Miejskiego Ośrodka Sportu w Żninie.

8.   ZAWODNICY                                                                                                                           

 • W Pałuckiej Amatorskiej Lidze Siatkówki 2022/2023 brać mogą udział drużyny mikstów.
 • W turnieju uczestniczyć mogą drużyny amatorskie, których zawodnicy nie podlegają rejestracji w PZPS oraz wojewódzkich związkach w ostatnich 365
 • Drużyny mogą liczyć maksymalnie 12 osób (6 zawodników na boisku + 6 rezerwowych) zgłoszonych na oficjalnym druku podpisanym przez kapitana drużyny.
 • Proporcja zawodników na boisku wynosi 2:4, 3:3, 4:2 (2 kobiety : 4 mężczyzn, 3 kobiety : 3 mężczyzn, 4 kobiety : 2 mężczyzn).
 • W turnieju mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy ukończyli 18 lat. Wyjątek może stanowić 2 zawodników, którzy ukończyli 16
 • Zawodnicy niepełnoletni grają za pisemną zgodą rodziców (zaświadczenie pobrane u Organizatora)
 • Uczestnicy grają na własną odpowiedzialność, na co wyrażają zgodę własnoręcznym podpisem złożonym na druku zgłoszeniowym i deklaracji udziału w rozgrywkach Pałuckiej Amatorskiej Ligi Siatkówki 2022/2023
 • W szczególnych przypadkach organizator lub sędzia może zażądać okazania dowodu tożsamości od zawodnika.
 • Zgłoszeni uczestnicy, składając własnoręczny podpis na druku zgłoszeniowym, wyrażają zgodę na publikowanie w prasie i na stronach internetowych własnego imienia, nazwiska oraz
 • Składając własnoręczny podpis na druku zgłoszeniowym zawodnicy potwierdzają, że zostali poinformowani o instalacji monitoringu na obiekcie i zgadzają się na jego użytkowanie w trakcie rozgrywek w celu zabezpieczenia ochrony mienia właściciela obiektu. Zebrane w ten sposób informacje nie zostaną wykorzystane w żadnym innym
 • Kapitan jest odpowiedzialny za zgłoszenie nieuprawnionego zawodnika. W razie wystawienia do gry nieuprawnionego zawodnika, drużyna zostanie ukarana
 • Na ławce rezerwowych zasiadają tylko zawodnicy zgłoszeni do rozgrywek ligowych, przebrani i gotowi do
 • Nie wolno zmieniać składu drużyny w trakcie rundy, zmiany takie dozwolone są dopiero po zakończeniu pierwszej
 • Zabrania się gry zawodników pod wpływem alkoholu (decydują sędziowie i organizatorzy).

Zabronione jest ponadto spożywanie alkoholu i palenie papierosów na terenie hali sportowej, szkoły, jak również pozostawiania na obiekcie butelek i puszek.

 • Kapitan drużyny podpisuje sprawozdanie przed
 • Wymagane będzie okazanie dowodu tożsamości w celu

9.   SPRAWY FINANSOWE                                                                                                           

 • Każda drużyna zobowiązana jest wpłacić wpisowe – 200 zł/runda
 • Opłata wpisowego za rundę musi być dokonana przed pierwszym
 • Wpłaty wpisowego dokonuje się w Miejskim Ośrodku Sportu w Żninie.
 • W przypadku braku wpłaty w terminie drużyna ukarana zostanie walkowerami i zdyskwalifikowana z rozgrywek.
 • W razie dyskwalifikacji drużyny lub rezygnacji z udziału w rozgrywkach, wpisowe nie zostaje zwrócone.

10.   PUNKTACJA                                                                                                                          

 • Zwycięstwo 2:0 drużyna otrzymuje 3 punkty
 • Zwycięstwo 2:1 drużyna otrzymuje 2 punkty
 • Przegrana 0:2 drużyna otrzymuje 0 punktów
 • Przegrana 1:2 drużyna otrzymuje 1 punkt

 

11.   ZASADY ZDOBYCIA TYTUŁU MISTRZA                                                                           

 • Tytuł mistrza Pałuckiej Amatorskiej Ligi Siatkówki 2022/2023 zdobędzie drużyna, która we wszystkich rozegranych kolejkach zdobędzie najwięcej punktów.
 • O miejscu w tabeli przy równej ilości punktów decydują wyniki bezpośrednich spotkań pomiędzy zainteresowanymi drużynami.
 • O reorganizacji ligi decyduje Organizator, uzależnione jest to od ilości zgłoszonych drużyn.

12.   OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)                                                                     

 • Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) dalej RODO informujemy, że:
  • administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu z siedzibą przy

Gnieźnieńskiej 7, 88-400 Żnin (e-mail: sekretariat@mos.gminaznin.pl, tel: 52 30 20 705) prowadzący działalność zgodnie ze swym statutem.

 • z inspektorem ochrony danych Miejskiego Ośrodka Sportu w Żninie można kontaktować się poprzez adres e-mail: iod@oin.info.pl
 • dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji Rozgrywek „Pałucka Amatorska Liga Siatkówki 2022/2023” , na podstawie 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 • dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 • ma Pan/i prawo do dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 • ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania że przetwarzanie danych osobowych narusza
 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych nie jest obowiązkowe, aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału w Rozgrywkach.

13.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE                                                                                            

 • Organizator wyznaczył Pana Bartłomieja Ojaka (pracownika Miejskiego Ośrodka Sportu w Żninie) do koordynowania rozgrywek, jak również w sprawie udzielania wszelkich informacji o Kontakt: e-mail b.ojak@mos.gminaznin.pl , tel. 52 30 20 705
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w terminarzu, o czym zobowiązuje się poinformować w możliwie najszybszym czasie na własnej stronie internetowej, dostępnej pod adresem https://mos.gminaznin.pl/ oraz na FB Miejskiego Ośrodka Sportu w Żninie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania rozgrywek w przypadku, gdy zgłosi się mniej niż 6 drużyn.
 • Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.